ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

อาร์โปรเทค กำจัดปลวก article

 

Aprotech อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก สูตรตายต่อเนื่องถึงรัง


คุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อการค้า                   
กลุ่มสารเคมี
ชื่อสามัญและอัตราส่วน
ชื่อเคมี

 

ค่าความปลอดภัย
ชนิดหรือรูปแบบ
กลิ่น
ลักษณะการนำไปใช้
อัตราส่วนผสม
อัตราการฉีดพ่น
บรรจุ

: อาร์โปรเทค (Aprotech)
: เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
: ฟิโปรนิล 2.5 % w/v (Fipronil  2.5%)
: 5-amlono-[2,6-dichloro-4-(trifiuoromathyl)]-4-  [(1R,S)(trtfluoro=methyl)sutfinyl]-1H-pyrazole-3-  carboniitrile
: LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg

: ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
: มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน

: ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
: 1:100
:น้ำยาผสมเสร็จ 5 ลิตร / 1 ตารางเมตร
: 1 ลิตร

 

 

อาร์โปรเทคกำจัดปลวก" เป็นสารฟิโปรนิล 2.5 %  ที่จะสร้างแนวป้องกันปลวกรอบบริเวณ ปลวกสามารถ
เดินผ่านได้
โดยสะดวกเพราะอาร์โปรเทคมีกลิ่นน้อยในขณะที่ปลวกเดินผ่านสารเคมีอาร์โปรเทคจะติดตัวปลวก
ตัวหนึ่งและส่งผ่านไปยังตัวปลวกอีกตัวหนึ่งโดยกระบวนการถ่ายโอนสารเคมีไปสู่ปลวกตัวอื่น
ภายในรังโดยวิธี
การกินอาหารหรือสัมผัส
ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการแพร่พิษแบบต่อเนื่องอาร์โปรเทคมีประสิทธิภาพในการ
กำจัดปลวกตายถึงรังได้

                                          รูปการทำงานของสาร Fipronli

 วิธีการสังเกตุว่าปลวกได้ถูกกำจัดหรือถูกทำลายไปแล้ว สามารถสังเกตุได้ดังนี้

1.จำนวนของปลวกงานลักษณะตัวขาวๆเหลือง จะขึ้นมาให้เห็นน้อยลงจากเดิม

2.ปลวกจะแห้งตาย ใกล้บริเวณที่ปลวกหากิน

ทั้งนี้ การป้องกันปลวก จะต้องคอยดูแลบริเว็นรอบๆบ้านหรือภายในบ้านทั้งนี้เพราะปลวกสามารถมาจากแหล่ง

อื่นเพื่อป้องกันการกลับมาของปลวก และรักษาความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีแหล่งน้ำและที่ชื้นมากจนเกินไป

เพราะจะก่อให้เกิดแหล่งอาศัยของปลวกและการแพร่พันธุ์ของแมลงเม่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
กำจัดปลวก

อาเจนด้า 25 อีซี. กำจัดปลวก article
ซันตาน่า กำจัดปลวก article
โปรเกส
แอดเวนต้า article
ฟิโนเทค article
บัฟเฟอร์ 10
ดีโปรน่า
เหยื่อไม้พร้อมแท่งฝังดิน
ไรเฟิล น้ำยากำจัดปลวก
bora care