ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ชุดตรวจสารเสพติด Bioline ไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน การ์ด

ชุดตรวจสารเสพติด  Bioline  ไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน การ์ด (แบบตลับหยด)สำหรับ ตรวจยาบ้า และ ยาไอซ์

คุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อการค้า                
ชนิดการตรวจ
รูปแบบ
ลักษณะการตรวจ
ใช้ตรวจ
การตรวจสอบ
วิธีหยด

เวลารออ่าผล

การเก็บรักษา

: ไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน การ์ด
: ยาบ้า และ ยาไอซ์

: แบบตลับ
: หยดใส่ตลับ
: ปัสสวะ ความเข้มข้น 1000นาโนกรัม ขึ้นไป
: ปัสสวะจะต้องอยูในอุณหภูมิ 15-30 องศา
: หยดลงไป 4 หยดในหลุม S แต่ละหยดห่างกัน 5วินาที
: 5 นาที
: ห้ามแช่แข็งเก็บในอุณหภูมิปกติห้ามมิให้มีการฉีกขาดของบรรจุภัณฑ์เพราะจะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

 

การสังเกตผล

ผลลบ    มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T (แสดงผลว่าปกติ)
ผลบวก  มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น
               (แสดงว่าผิดปกติหรือมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย)

แปลผลไม่ได้ จะไม่มีแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือมีแถบสีม่วง
              
เฉพาะ ตำแหน่ง T  ควรทำการตรวจสอบใหม่

 
ชุดตรวจสารเสพติด

ชุดจรวจสารเสพติด กัญชา
ชุดตรวจสาร methaphetamine
ชุดตรวจสารเสพติด Bioline ไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด