ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

รายการอะไหล่เครื่องพ่น Super 2000 Gold
วันที่ 07/02/2019   14:17:50

รายการอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน MINI SUPER 2000 GOLD

No.1-2 ขวดน้ำยา

No.1-3 สายดูดน้ำ

No.1-10

มือบีบวาวล์น้ำยา

No.1-11

มือสูบน้ำ

No.1-12

วาวล์น้ำยา+น้ำ

No.1-4 ท่อน้ำยา

No.1-5 ชุดปั๊มน้ำยา

No.1-16

ตัวดูดน้ำยา

No.1-8  หัวท่อทำความร้อน (หรือมุ้งแก๊ส)

No.1-16 ตะแกรงท่อพ่น
อะไหล่เครื่องพ่น

อะไหล่เครื่องพ่นเบสฟ๊อกเกอร์ วันที่ 18/11/2015   11:49:20 article